نام و نام خانوادگیسابقهتحصیلاترشته
محمد احمد آبادیکارشناسی ارشدشیمی
مصطفی برزگر
موسی بختیاری۳۳ فوق لیسانس عربی و ادبیات عرب
سید اسماعیل برزدهلیسانس ادبیات
حمید رضا تاجیک داودی
رسول توانائی فرد
هادی حمزه پور فوق لیسانس فیزیک
محمد خاوریفوق لیسانسریاضی محض
فریبرز خراسانیلیسانسریاضی
سجاد خسروی میرزائی
مجتبی راندیفوق لیسانسمدیریت آموزشی
علی اکبر رئیسیلیسانسزیست شناسی
حسین زارعیلیسانسحقوق
صدرالدین شیرازی
سید حسن صادقیان مطهر
علیرضا صفائی راد
سید محمد طبسی
محمد عرب۳۳دکتریشیمی
علی فرشتیاندکتریریاضی
یزدان قاجاری
عباسعلی کچوئیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
رضا لطف پور فوق لیسانس زبان
محمد رضا محمدی
ابوالفضل مولائی فوق لیسانس شیمی
مرتضی نجف پور فوق لیسانس زیست شناسی
مهدی نیکخواه
مجتبی احمدی
حمید اکارکارشناسی ارشدجامعه شناسی
سید محمد اکبری
محمد امینیکارشناسی ارشدهنر های تجسمی
ناصر امینی
رسول پور اکبری
سید جواد پور سجادیکارشناسی ارشدمکانیک
وحید پورچی کنگرلو۲۰ سالکارشناسی ارشد تکنولوژی تکنولوژی
رضا تاجیک خاوهکارشناسیمشاوره
بهروز رضائیلیسانسریاضی
حمید رنجبرلیسانسادبیات فارسی
سعید زارع یزدی۳۰لیسانسعلوم تربیتی
محمد شریفی
حامد شیرکونددکتریفقه و حقوق
احمد صابری راد
محمد مهدی صالح آبادیکارشناسی ارشدمدیریت آموزشی
صادق عرب بقرائی
محمد عزیزی پور
فرشاد قنبری
محمد کچوئیان۳۰کارشناسیعلوم اجتماعی
سید مجید میری
وحید محقق پورلیسانسرشته زبان انگلیسی
مصطفی نبی زاده فوق لیسانس ورزش
ناصر هداوند خانی۳۴فوق دیپلمآزمایشگاه
غلامرضا یزدانی۳۱لیسانسگرافیک
احمد قجر۳۰سیکل
مهدی تاجیک۱۰سالفوق دیپلم