نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه پست الکترونیکی توضیحات
رضا مرادی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مدیریت آموزشگاه
عباسعلی کچوئی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی معاونت آموزشی آموزشگاه
محمد کچوئیان کارشناسی علوم اجتماعی معاونت آموزشی آموزشگاه
حامد شیرکوند دکتری فقه و حقوق معاونت پرورشی آموزشگاه
مجتبی راندی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی معاونت آموزشی آموزشگاه
محمد مهدی صالح آبادی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی معاونت آموزشی آموزشگاه
وحید محقق پور کارشناسی زبان انگلیسی معاونت اجرائی آموزشگاه
احمد صابری راد کارشناسی ارشد مشاوره مشاور
رضا تاجیک خاوه کارشناسی مشاوره مشاور
وحید پورنچی کنگرلو کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی مسئول امور هوشمند سازی
ناصر هداوند خانی کارشناسی علوم آزمایشگاه متصدی آزمایشکاه
یزدان قاجار کارشناسی معارف دبیر معارف اسلامی
صادق عرب بغرایی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دبیر معارف اسلامی
علی اردستانی جعفری کارشناسی ارشد دبیر
موسی بختیاری کارشناسی ارشد زبان عربی دبیر عربی
حسین زارعی کارشناسی حقوق دبیر ادبیات فارسی
حسن خادمی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دبیر ادبیات فارسی
سید اسماعیل برزده کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دبیر ادبیات فارسی
حمید آکار کارشناسی ارشد دبیر
حمید رنجبر لیسانس ادبیات فارسی دبیر ادبیات فارسی
محمد عزیزی پور لیسانس علوم اجتماعی دبیر علوم اجتماعی و مطالعات
ابوالفضل مولائی کارشناسی ارشد شیمی دبیر شیمی
محمد احمد ابادی کارشناسی ارشد دبیر
سید محمد طبسی کارشناسی ارشد فیزیک دبیر فیزیک
هادی حمزه پور کارشناسی ارشد فیزیک دبیر فیزیک
هادی کچویی کارشناسی علوم تجربی دبیر علوم تجربی
بهروز رضایی کارشناسی ریاضی دبیر ریاضی
محمد خاوری کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دبیر ریاضی
فریبرز خراسانی کارشناسی ریاضیات دبیر ریاضی
سعید زارع یزدی کارشناسی علوم تربیتی مسئول سایت