نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه پست الکترونیکی توضیحات
محمد احمدآبادی کارشناسی ارشد /شیمی معدنی 14
مصطفی نبی زاده کارشناسی ارشد /تربت بدنی 17
حمید اکار کارشناسی ارشد/جامعه شناسی 30
مرتضی نجف پور کارشناسی ارشد/ زیست 21
علی اردستانی جعفری کارشناسی ارشد/فلسفه 19
محمد خاوری کارشناسی ارشد/ریاضی کاربردی 14
محمد عرب کارشناسی ارشد/شیمی 28
رضا لطف پور کارشناسی ارشد/زبان انگلیسی 18
حسن خادمی کارشناسی ارشد/ادبیات فارسی 30
هادی حمزه پور کارشناسی ارشد/فیزیک هسته ای 19
احمد صابری راد کارشناسی ارشد / مشاوره 16
سید اسماعیل برزده کارشناسی ارشد /ادبیات فارسی 23
حمید رضا دهقان کارشناسی ارشد/مدیریت آموزشی 18
حمید رضا دهقان کارشناسی ارشد / مدیریت آموزشی 18
ابوالفضل مولایی کارشناسی ارشد /شیمی 14
سید جلیل اصغری کارشناسی ارشد /فیزیک 20
رحیم بغدادی کارشناسی ارشد /ریاضی 17
یزدان قاجار کارشناسی /معارف اسلامی 24
صادق عرب بقرائی کارشناسی/ امور تربیتی 19
موسی بختیاری کارشناسی/ دبیری عربی بازنشسته
حمید رنجبر کارشناسی/ادبیات فارسی 16
سید حامد طباطبایی کارشناسی/ ادبیات فارسی 21
حسین زارعی کارشناسی/ حقوق قضایی 23
محمد عزیزی پور کارشناسی/علوم اجتماعی 31
علی اکبر رئیسی کارشناسی/زیست شناسی 21
هادی کچویی کارشناسی/علوم تجربی 19
سید محمد طبسی کارشناسی/فیزیک 17
فریبرز خراسانی کارشناسی/ریاضی 23
حسین جغتایی کارشناسی ارشد/ریاضی محض /جبر 18
جهانگیر سیاه منصوری کارشناسی/برق 10
بهروز رضایی کارشناسی/ریاضی 22
محمد امینی کارشناسی/هنرهای تجسمی 12
علیرضا صفایی راد کارشناسی/تاریخ بازنشسته
محمد رضا صفایی راد کارشناسی/زمین شناسی 23