برنامه جلسه دیدار اولیاء با دبیران

برنامه زمانبندی امتحانات تشریحی و جلسات دیدار اولیاء با دبیران وزمان ارائه کارنامه دبیرستان استعدادهای درخشان شهیدستاری ورامین(سال تحصیلی 94-95) اچهارشنبه 6/8/94 ارائه کارنامه فعالیت های کلاسی ماه مهر(نمرات این کارنامه با توجه به پرسش ها وآزمونهای کلاسی با نظر دبیربه دفتر ارائه می شود) جمعه 15/8/94 جلسه دیدار اولیاء با دبیران( مختص دروس تخصصی و 3 درس عمومی) - 27/8تا14/9/94 آزمون میان ترم 1 با برنامه هماهنگ - 15/9/ تا4/10/94 کلاس های تقویتی مختص دانش آموزانی که افت تحصیلی داشته اند - 4/10تا26/10/94 امتحانات نوبت اول جمعه 2/11/94 جلسه دیدار اولیاء با دبیران - 21/1 تا31/1/95 میان ترم 2 از دورس تخصصی - 4/2 تا8/2/95 کلاس های تقویتی از دروس تخصصی - 19/2 تا 30/2/95 میان ترم 3 از دروس عمومی برنامه زمانبندی آزمونهای تستی پایه دوم وسوم 24 مهر-8 آبان – 22 آبان-25 دی -- 9 بهمن – 23 بهمن-7 اسفند- 21 اسفند- 20فروردین-3 اردیبهشت-17 اردیبهشت