بر گزاری مسابقات ورزشی بین دبیران و دانش آموزان

یکدوره مسابقات ورزشی والیبال و فوتبال بین دانش آموزان و دبیران برگزار گردید