جلسه دیدار با اولیا دانش آموزان پایه هفتم97/07/05

نشست والدین و آموزگاران همواره در برقراری یک ارتباط خوب بین خانه و مدرسه اهمیت دارد. مطرح کردن نظرات وپرسش های شما به عنوان پدر یا مادر، در این نشست ها بسیار مهم است. جلسه دیدار با اولیا دانش آموزان پایه هفتم و ورودی های پایه دهم