هفته نیروی انتظامی 97/07/10

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با حضور فرمانده پیشگیری نیروی انتظامی