برگزاری کلاس آموزشی

اولین دوره آموزشی دوره تولید محتوی الکترونیکی برگزار میگردد دانش آموزان برای ثبت نام به سایت مراجعه کنند