مرکز مشاوره مدیریت آموزش وپرورش

ولی محترم سلام فرم اعلام حضور همکاران هسته ومرکز مشاوره مدیریت آموزش وپرورش ورامین ارسال گردید اولیای محترم در صورت نیاز جهت معرفی می توانند به آقای صالح آبادی معاونت محترم دوره اول مراجعه نمایند باتشکر