همایش دیدار اولیاء با دبیران1397/08/10

در روز جمعه والدین در کلاس جایگزین فرزندانشان شدند و با معلمان به بررسی دروس و کلاس های درس پرداختند