حضور امام جماعت آموزشگاه1397/08/14

حضور امام جماعت آموزشگاه در کلاسهای مدرسه با موضوع رابطه علم و قرآن