برگزاری نمایشگاه

مایشگاه با موضوع ادبیات از آثار دانش آموزان دبیرستان شهید ستاری در طبقه دوم مدیریت آموزش وپرورش ورامین،اولیای محترم می توانند جهت بازدید درساعات اداری به آموزش وپرورش مراجعه نمایند