بازدید از مدرسه97/09/14

خانم دکتر فاطمه مهاجرانی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان پس از بازدید مدرسه تیز هوشان دخترانه فرزانگان ورامین به اتفاق همراهان و محمدی مدیر آموزش و پرورش و شورای معاونین منطقه ورامین در آموزشگاه شهید ستاری حضور یافتند واز نزدیک مسایل آموزشی این آموزشگاه را مورد بررسی قرار دادند. در این بازدید دکتر رحمانی رئیس دانش‌ پژوهان وزارت آموزش و پرورش ، مهری رئیس اداره سمپاد ، ولی پوری مدیر روابط عمومی ،جهانوند کارشناس حوزه سمپاد ، دکتر احسانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران نیز حضور داشتند .