بازارچه کار آفرینی 3 /12/97

به همت دبیران فناوری و مدیریت و دانش آموزان فعال بازارچه ای از تولیدات دانش اموزی در حیاط مدرسه برگزار شد و دانش آموزان تولیدات پژوهشی و فناورانه خودر را به معرض فروش و دید علاقه مندان قرار دادند