ماموریت آموزشگاه شهید ستاری

ماموریت آموزشگاه شهید ستاری

دستیابی متربیان به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی به صورت نظام مند همگانی عادلانه و الزامی در ساختاری کار آمد و اثر بخش