• Show all
تبریک به دانش آموزان عزیز وگرامی

تبریک به دانش آموزان عزیز وگرامی

رتبه های منطقه ای درحوزه پرورشی

رتبه های منطقه ای درحوزه پرورشی ازدبیرستان شهید ستاری با کمال تقدیروتشکر از جناب آقای دکترشیرکوند معاونت محترم پرورشی ودانش آموزان ساعی