به سایت اطلاع رسانی مجتمع آموزشی شهید ستاری ورامین خوش آمدید
امروز یکشنبه 1396/9/26
شماره تلفنهای ضروری:مدیریت36292455معاونت دوم آقای کچوئی36292458معاونت دوم آقای راندی36292454معاونت دوره ول آقای کچوئیان و آقای صاح آبادی36292457سرویس آقای صالح آبادی09126962453 اطلاعیه:
امروز تولد کیه؟