راهیابی مرحله کشوری هشتمین جشنواره دوسالانه تجارب برتر تربیتی

راهیابی  مرحله کشوری هشتمین جشنواره دوسالانه تجارب برتر تربیتی

همکار گرامی جناب آقای حامد شیرکوند معاونت محترم پرورشی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ستاری ورامین