نام و نام خانوادگی: رضا مرادی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی