سلام:

مشارکت فکری شما اولیا و دانش آموزان گرامی میتواند یک ابزار قوی در جهت رشد و پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی آموزشگاه باشد . لذا خواهشمند م در زمینه های فوق نسبت به ثبت انتقادات و پیشنهادات خود اقدام نمائید. ضمنا با توجه به اینکه هیچگونه مشخصاتی از ارسال کننده فرم در سامانه ثبت نمیشود در صورتی که نیاز به پاسخ و یا…. دارید . ایمیل و یا شماره خودو نام خود را در قسمت پیام ثبت نمائید.

با تشکر مرادی مدیریت دبیرستان
    در صورت نیاز به پاسخ شماره تلفن یا ایمیل خود را قید نمائید