اولیای محترم ودانش آموزان عزیز:سلام

اولیای محترم ودانش آموزان عزیز:سلام

دف ازبرگزاری آزمونهای آنلاین سنجش میزان یادگیری دانش آموزان وتجزیه وتحلیل نتایج آن برای اتخاذ تصمیم های بعدی برای فرآیندیاددهی ویادگیری بوده است