نام و نام خانوادگی:عباسعلی کچوئیان

پست:معاونت آموزشی متوسطه دوم

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی:حامد شیرکوند

پست:معاونت پرورشی متوسطه دوم

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق

نام و نام خانوادگی:مهدی صالح آبادی

پست:معاونت آموزشی متوسطه اول

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

نام و نام خانوادگی:محمد کچوئیان

پست:معاونت آموزشی متوسطه اول

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

نام و نام خانوادگی:مجتبی راندی

پست:معاونت فن آوری

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی