رتبه های منطقه ای درحوزه پرورشی

رتبه های منطقه ای درحوزه پرورشی

رتبه های منطقه ای درحوزه پرورشی ازدبیرستان شهید ستاری با کمال تقدیروتشکر از جناب آقای دکترشیرکوند معاونت محترم پرورشی ودانش آموزان ساعی

ماموریت آموزشگاه شهید ستاری

ماموریت آموزشگاه شهید ستاری

دستیابی متربیان به مرتبه ای از آمادگی برای تحقق حیات طیبه در ابعاد فردی و اجتماعی به صورت نظام مند همگانی عادلانه و الزامی در ساختاری کار آمد و اثر بخش