راهیابی مرحله کشوری هشتمین جشنواره دوسالانه تجارب برتر تربیتی

راهیابی  مرحله کشوری هشتمین جشنواره دوسالانه تجارب برتر تربیتی

همکار گرامی جناب آقای حامد شیرکوند معاونت محترم پرورشی دبیرستان استعدادهای درخشان شهید ستاری ورامین

اولیای محترم ودانش آموزان عزیز:سلام

اولیای محترم ودانش آموزان عزیز:سلام

دف ازبرگزاری آزمونهای آنلاین سنجش میزان یادگیری دانش آموزان وتجزیه وتحلیل نتایج آن برای اتخاذ تصمیم های بعدی برای فرآیندیاددهی ویادگیری بوده است